Part 5 bao gồm các câu hỏi về ví trí loại từ,từ vựng,ngữ pháp.So với OLD TOEIC thì New TOEIC có một số thay đổi nhỏ trong part 5,chủ yếu là tỉ trọng các câu hỏi.Phần này tiếp tục so sánh part 5 của OLD TOEIC so vơi New TOEIC ,rồi đề ra chiến thuật,giúp bạn chinh phục part 5.

>> Sách Tomato TOEIC Compact 5&6

>>Chiến  lược “tấn công” New TOEIC part 4

>> Chiến lược ” tấn công” New TOEIC part 6

Part 5 đã thay đổi như thế nào?

OLD TOEIC New TOEIC
Số câu hỏi 40 câu (câu 101 –câu 140) 40 câu (câu 101 –câu 140)
Độ dài của câu hỏi 12-18 từ 12-18 từ
Loại câu hỏi Câu hỏi về vị trí của loại từ

12-25%

-Vị trí trạng từ :2-4 câu

-Vị trí tính từ :2-4 câu.

-Vị trí của danh từ:3-4 câu.

Câu hỏi từ vựng:35-45%

-Đại từ 2-3 câu

-Danh từ :3-4 câu

-Tính từ :3-4 câu

-Trạng từ :3-5 câu

Câu hỏi ngữ pháp:40-50%

-Đại từ:2-3 câu

-Liên từ :2-4 câu.

-Giới từ:3-5 câu

-Động từ :4-6 câu

-So sánh nhất:0-1 câu.

-Từ quan hệ:0-1 câu

-Từ bất định:0-1 câu

-Từ hạn định:0-1 câu

-Phân từ :0-2 câu.

Câu hỏi về vị trí của loại từ

12-35%

-Vị trí trạng từ :2-3 câu

-Vị trí tính từ :3-5câu.

-Vị trí của danh từ:3-4 câu.

Câu hỏi từ vựng:25-35%

-Đại từ 4-5 câu

-Danh từ :3-6 câu

-Tính từ :2-3câu

-Trạng từ :0-1 câu

Câu hỏi ngữ pháp:40-50%

-Đại từ:2-4 câu

-Liên từ :3-4 câu.

-Giới từ:4-6 câu

-Động từ :3-5 câu

-So sánh nhất:0-2câu.

-Từ quan hệ:0-1 câu

-Từ bất định:0-1 câu

-Từ hạn định:0-1 câu

-Phân từ :0-2 câu.

Chiến lược “tấn công “Part 5.

Chỉ dành 5 giây cho câu hỏi về vị trí loại từ.

Khi trả lời câu hỏi ở part 5 ,bạn nên đọc các lựa chọn trả lời trước khi dịch nghĩa câu hỏi.Nếu lựa chọn trả lời ,có hình thái khác của cùng một từ .( Ví dụ:( A) proposed (B) propose ( C) proposal ( D) proposing ) thì đây chính là câu hỏi về vị trí loại từ .Với loại câu hỏi này,bạn không cần phải dịch nghĩa,mà chỉ cần nhớ rằng: sau giới từ là danh từ,trước danh từ là tính từ ,trước tính từ là trạng từ ,giữa be và p.p ./V-ing là trạng từ,trước động từ là trạng từ .Những qui tắc này ,giảm thời gian trả lời câu hỏi,tăng thời gian để làm phần Double Passage ở Part 7.

Từ  một câu hỏi có thể suy luận  thêm nhiều câu hỏi khác.

Câu hỏi trong bài thi TOEIC thường có cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ và có ý nghĩa thực tế ,súc tích.Để luyện tập bạn nên suy luận thêm các câu hỏi khác nhau từ một câu cho sẵn.Xem ví dụ dưới đây.

ex 1) The diversity of customer’s tastes has led to a….. demand for a number of  different  colothing styles.

(A)  greater

( B) greatest

(C) greatly

(D) greatness

Ở câu này,chỗ trống đứng trước danh từ  chắc chắn là một tính từ  để hoàn chỉnh câu.Trong 4 lựa chọn trả lời ,(A) và (B) đều là tính từ nhưng ( A) là lựa chọn đúng vì đây là cách dùng so sánh thích hợp với ý nghĩa của toàn bộ câu.Học viên bình thường chỉ có thể hiểu được cách chọn câu trả lời như vây,nhưng học viên có kiến thức sâu hơn sẽ tạo ra ít nhất 3-4 câu hỏi từ  câu hỏi này.

ex 2) The …….. of customer’s tastes has led to a greater demand for a number of different colothing styles.

(A) diverse

(B) diversely

(C) diversity

(D) diversed

Ngay sau mạo từ the  là chỗ trống ,vì vậy lựa chọn trả lời đúng phải là ( C),danh từ .

ex 3) The diversity of customer’s tastes has led to  a greater ……… for a number of  different  colothing styles.

(A) technology.

(B) demand.

(C) elevation.

(D) election.

Câu hỏi này yêu câu bạn lựa chọn từ phù hợp về mặt ý nghĩa với toàn bộ câu.Xét về ý nghĩa ,lựa chọn (B) là lựa chọn phù hợp nhất.

…………………………….

Trên đây là phần trích dẫn ,chiến lược tấn công New TOEIC part 5. Rất nhiều chiến thuật hiệu quả nữa dành cho Part 5 New TOEIC ,bạn xem thêm trong sách .

>> Sách New Longman Real TOEIC Full Actual Tests.

>> Sách Tomato TOEIC Compact 5&6

Advertisements